Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Miljöpolicy

Här hittar du vår miljöpolicy. Vi försöker alltid göra det så tydligt och enkelt för dig som det går, men skulle det vara några svårigheter kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig!

Admax miljöpolicy

Admax Hosting AB utvecklar, tillhandahåller och marknadsför internettjänster, med fokus på hosting, av hög kvalitet och som fyller angelägna tekniska och ekonomiska behov.

Verksamheten skall bedrivas på ett resurssnålt och effektivt sätt vad avser användning av råvaror, energi och andra naturresurser. Den affärsmässiga verksamheten förutsätter ett miljöarbete som bidrar till en varaktig och hållbar utveckling av samhället.

Admax AB skall ha en framskjuten position inom hosting vad gäller produkters och processers miljöprestanda.

Som konkreta riktlinjer för miljöarbetet inom Admax Hosting AB ska gälla att vi ska

  1. ständigt förbättra våra produkter och tjänsters miljöegenskaper varvid ett livscykelperspektiv används;
  2. prioritera tekniskt och ekonomiskt möjliga processer och tjänster som hushåller med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter;
  3. vid val av leverantör, där leverantörerna i övrigt erbjuder likvärdig tjänst eller produkt, prioritera den leverantör som erbjuder det miljömässigt mest fördelaktiga alternativet;
  4. ha mätbara miljömål och löpande kunna verifiera att vi uppfyller av samhället ställda krav och villkor;
  5. engagera våra anställda samt entreprenörer i miljöarbetet samt på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om våra miljöförhållanden;
  6. förebygga och begränsa oavsiktliga utsläpp samt i förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny eller ändrad verksamhet;
  7. aktivt deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete som rör miljön och vår verksamhet, särskilt vad gäller energibesparande verksamhet;
  8. anpassa miljöarbetet i tillämpliga delar till internationella överenskommelser och branschövergripande principer.

Varje anställd skall arbeta för att företagets miljöpolicy uppfylls och självmant aktivt söka utveckla och förbättra arbetet ur ett miljöperspektiv.